ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุพจน์    ศรีเศรษฐ
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนสัง
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3