ยินดีต้อนรับ


นางกรรณิกา  บุรกิจภาชัย
ครู โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร

ชื่อ-สกุล
  นางกรรณิกา    บุรกิจภาชัย

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ.
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  0899591597