ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสันติกร    รักสองหมื่น
ตำแหน่ง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศษ.ด. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาเอก
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  075399123