ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสันติกร    รักสองหมื่น
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ด. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาเอก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ไม่มีกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ตระพังพิทยาคม
สังกัด
  สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075470671