ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เดวิด    ด้วงจินดา
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ดอนเมืองจาตุรจินดา
สังกัด
สพม.เขต 2(กทม.)