ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อุไรวรรณ    เรืองเพชร
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ควนขนุน
สังกัด
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)