ยินดีต้อนรับ


นางเพลินตา  พินิจสุวรรณ
ครู โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

ชื่อ-สกุล
  นางเพลินตา    พินิจสุวรรณ

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
e-mail
  Plernta46@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  074251172