ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางเพลินตา    พินิจสุวรรณ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
สังกัด
  สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)
e-mail
  Plernta46@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  074251172