ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายนิกร    เชิญบ่อแก
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ชุมชนบ้านหัวเสือ
สังกัด
  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
e-mail
  nigorn2520@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  045-685097