ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายนิกร    เชิญบ่อแก
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ชุมชนบ้านหัวเสือ
e-mail
  nigorn2520@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์
  045-685097