ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายวิทยา    มูลเมือง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  วท.บ. คอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ประชาบดีพิทยาคม
สังกัด
  สพม.เขต 21(หนองคาย)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  042019090