ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวลำใย    ทองดี
ตำแหน่ง
  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  อื่นๆ อื่นๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ไม่มีกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  นครขอนแก่น
สังกัด
  สพม.เขต 25(ขอนแก่น)
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  043 382338