ยินดีต้อนรับ


นางสาวลำใย  ทองดี
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ นครขอนแก่น

ชื่อ-สกุล
  นางสาวลำใย    ทองดี

ตำแหน่ง
  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  อื่นๆ อื่นๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  นครขอนแก่น
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  043 382338