ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว ลำใย    ทองดี
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน นครขอนแก่น
สังกัด สพม.เขต 25(ขอนแก่น)