ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง วรยา    สายสุจริต
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ”
สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2