ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย เฉลิมพงษ์    สุขสมพนารักษ์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านช่างหม้อ
สังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2