ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง วิทิต    เปรมวัฒนะ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านสระบัว
สังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 1