ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ศศิธร    ยอดป้องเทศ
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสะอาด
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 1