ยินดีต้อนรับ


นางพรรณา  อวัยวานนท์
ครู โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)

ชื่อ-สกุล
  นางพรรณา    อวัยวานนท์

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  การแนะแนว
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  053-772297