ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง พรรณา    อวัยวานนท์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3