ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางพรรณา    อวัยวานนท์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  การแนะแนว
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
สังกัด
  สพป.เชียงราย เขต 3
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  053-772297