ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางพรรณา    อวัยวานนท์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  การแนะแนว
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  053-772297