ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว กมณทรรศฉ์    ปัตทุุมมา
ตำแหน่ง ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บุณฑริกวิทยาคาร
สังกัด สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)