ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวกมณทรรศฉ์    ปัตทุุมมา
ตำแหน่ง
  ครู (พนักงานงานราชการ)
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. สังคมศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สังคมศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บุณฑริกวิทยาคาร
สังกัด
  สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)
e-mail
  gamonthat.jib@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  045376071