ยินดีต้อนรับ


นายจงรักษ์  สอนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านแหลว

ชื่อ-สกุล
  นายจงรักษ์    สอนแก้ว

ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านแหลว
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์