ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายจงรักษ์    สอนแก้ว
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านเวียงกลาง
e-mail
  noemail1@no.com
หมายเลขโทรศัพท์
  160032