ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สมหมาย    ชุมพล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง
สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 3