ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสมหมาย    ชุมพล
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านสร้างแก้วหนองโป่ง
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  sommai_0608@hotmail
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-4378-1310