ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายวรวิทย์    ภูแก้ว
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. คณิตศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ทุ่งกุลาพิทยาคม
สังกัด
  สพม.เขต 33(สุรินทร์)
e-mail
  worawitpoo@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044-727910