ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อาภรณ์    ปานเคลือบ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สังกัด
สพป.สมุทรสงคราม