ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสมศักดิ์    ลือราช
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ประวัติศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
สังกัด
  สพป.เชียงราย เขต 3
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  053-785012