ยินดีต้อนรับ


นายสมศักดิ์  ลือราช
ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์

ชื่อ-สกุล
  นายสมศักดิ์    ลือราช

ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ประวัติศาสตร์
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  053-785012