ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางพรพิมล    ไชยนันท์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  อนุบาลเชียงราย
สังกัด
  สพป.เชียงราย เขต 1
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  053-711371