ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางพรพิมล    ไชยนันท์
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  053-785012