ยินดีต้อนรับ


นางนงคราญ  ยาสมุทร
ครู โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์

ชื่อ-สกุล
  นางนงคราญ    ยาสมุทร

ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  053-785012