ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางนงคราญ    ยาสมุทร
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  หลักสูตรและการสอน
วุฒิการศึกษาสูงสุด
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  053-785012