ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุขุมาลย์    อินทเสวก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บึงอุดมบึงคำ
สังกัด
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3