ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวนันทพรรณ    โปธาจ่ม
ตำแหน่ง
  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  นศ.บ. อื่นๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  แม่ออนวิทยาลัย
สังกัด
  สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
e-mail
  oopmomay@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  053-859405