ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นันทพรรณ    โปธาจ่ม
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แม่ออนวิทยาลัย
สังกัด
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)