ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พลอยไพลิน    นิ่มนวลเกตุ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดนางคุ่ม
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1