ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ไกรวิชญ์    เตชะฟอง
ตำแหน่ง นักการภารโรง
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน แม่ออนวิทยาลัย
สังกัด สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)