ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ศิรินยา    ซาวปิง
ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แม่ออนวิทยาลัย
สังกัด
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)