ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว ศิรินยา    ซาวปิง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน แม่ออนวิทยาลัย
สังกัด สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)