ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวศิรินยา    ซาวปิง
ตำแหน่ง
  เจ้าพนักงานธุรการ
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  อื่นๆ การจัดการทั่วไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  แม่ออนวิทยาลัย
สังกัด
  สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
e-mail
  sirinya_37@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  053-859405