ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางรัตนา    วะไลใจ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านมนตรีวิทยา
สังกัด
  สพป.เชียงราย เขต 3
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  053160025,0932923635