ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางรัตนา    วะไลใจ
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ค.บ ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านมนตรีวิทยา
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  053160025,0932923635