ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง รัตนา    วะไลใจ
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านมนตรีวิทยา
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3