ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ร้อยตรีหญิง อาภรณ์    ชนะพาล
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดโพธิ์กลาง
สังกัด
สพป.สงขลา เขต 1