ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สุภาพร    โสภโณทัย
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านมะนาวหวาน
สังกัด
สพป.ลพบุรี เขต 2