ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จิรา    สุวรรณมณี
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หัวไทรบำรุงราษฎร์
สังกัด
สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)