ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พนิดา    ก้อนคำ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สร้างนกทาวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)