ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวศุพินทร    จำปานนท์
ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  วท.บ. อื่นๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  วิทยาศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านสามขัว
สังกัด
  สพป.มุกดาหาร
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  -