ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางนารี    สุขแสวง
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  วท.บ. วุฒิครูอื่น ๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  หนองกี่พิทยาคม
สังกัด
  สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
e-mail
  naree.suksawang@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044641324