ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชยุต    พรมวิชัย
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นาส่วงวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)