ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ผ่องศรี    ศรีวงษา
ตำแหน่ง
แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นาส่วงวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)