ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางพรรณวไล    ศิริรักษ์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  ศษ.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ)
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน