ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวรังสินี    เบ้าวันดี
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ค.บ. ภาษาไทย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  ภาษาไทย
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บัวแก้วเกษร
สังกัด
  สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
e-mail
  joojihun_love@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  0-2599-1546