ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ศิริโชค    พิพัฒน์เสฐียรกุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านห้วยก้าง
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4