ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ปภาวดี    หมื่นเต
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สันกำแพง
สังกัด
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)