ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางชนม์นิภา    สุวรรณชัยรบ
ตำแหน่ง
  ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  ศษ.บ. ปฐมวัย
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านหนองคูณ
สังกัด
  สพป.อุบลราชธานี เขต 3
e-mail
  Chonnipa.suwannachairob@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  045370553