ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวอรวรรณ    นวลน้อย
ตำแหน่ง
  ครูธุรการ
วิทยฐานะ
  ไม่มีวิทยฐานะ
วิชาเอก
  อนุ.บัญชี อื่นๆ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  หนองม่วงวิทยา
สังกัด
  สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
e-mail
  orawan_as1@hotmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  036431737