ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไพรัตน์    ผาสุขขันธ์
ตำแหน่ง
ช่างไม้ชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ)
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1