ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นางสาวพรนภา    ประยศ
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ค.ม. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
สังกัด
  สพป.เชียงราย เขต 4
e-mail
  kajeab357@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  052029272