ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว พรนภา    ประยศ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4