ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายมนัส    เมืองมัจฉา
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการ
วิชาเอก
  กศ.ม. วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  -
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านเขวาสะดืออิสาน
สังกัด
  สพป.มหาสารคาม เขต 3
e-mail
  bksdes@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน