ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายธนวัฒน์    สารสุวรรณ
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
 
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านทรายขาว
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075642182