ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายพรศักดิ์    พงษ์อรุณรัตน์
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.บ. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาโท
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านแหลมโพธิ์
สังกัด
  สพป.กระบี่
e-mail
  ju.kannika@gmail.com
โทรศัพท์หน่วยงาน
  075695409