ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง อัชรา    ศร่างเศร้า
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านคลองชะมวง
สังกัด สพป.กระบี่