ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย เรวัต    มะสุวรรณ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านห้วยเสียด
สังกัด สพป.กระบี่